inapoi la informatii utile

Depunerea declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii care au calitatea de angajator


HOTARARE nr. 1.397 din 28 decembrie 2010
privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 31 decembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 296^19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Se aproba modelul si continutul "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", precum si anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" si nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" si anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integranta din formularul prevazut la alin. (1).
    (3) Se aproba nomenclatoarele prevazute in anexele nr. 2-6.
    ART. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 7.
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 8, prin intermediul portalului e-Romania.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pana la data de 1 iulie 2011, formularul "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat, conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic.
    ART. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 3 alin. (2) sunt stabilite in anexa nr. 9.
    ART. 5
    Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 6
    "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se utilizeaza pentru declararea contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere pana la data de 25 februarie 2011 inclusiv.
    ART. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneaza:
                                 --------------
                         Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Ialomitianu

               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                Ioan Nelu Botis

                     Ministrul comunicatiilor si societatii
                                informationale,
                                 Valerian Vreme

    Bucuresti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 1.397
BestAudit Consulting
inapoi la informatii utile