inapoi la informatii utile

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public de pensii.
    ART. 2
    Sistemul public de pensii se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:
    a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public de pensii bazat pe aceleasi norme de drept, pentru toti participantii la sistem;
    b) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
    c) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
    d) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul public de pensii, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
    e) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile de asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;
    f) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public de pensii isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor asigurate prevazute de lege;
    g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public de pensii, conform legii;
    h) principiul imprescriptibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu se prescrie;
    i) principiul incesibilitatii, potrivit caruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau partial.
    ART. 3
    (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) asigurat - persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi;
    b) case de pensii sectoriale - casele de pensii care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate in institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;
    c) contract de asigurare sociala - contractul incheiat voluntar intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii;
    d) contribuabil - persoana fizica sau juridica ce plateste contributii de asigurari sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;
    e) declaratie individuala de asigurare - documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza caruia se inregistreaza in sistemul public de pensii persoanele care desfasoara activitati independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii in sistemul public de pensii;
    f) declaratie nominala de asigurare - evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, intocmita si depusa sau transmisa lunar de catre angajatori la casele teritoriale de pensii, precum si la casele de pensii sectoriale;
    g) locuri de munca in conditii deosebite - locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toata durata timpului normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;
    h) locuri de munca in conditii speciale - locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel putin 50% din timpul normal de munca, poate conduce in timp la imbolnaviri profesionale, la comportamente riscante in activitate, cu consecinte grave asupra securitatii si sanatatii in munca a asiguratilor;
    i) locuri de munca in alte conditii - locurile de munca si activitati din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care implica pericol permanent de vatamare corporala grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vietii ori de pierdere a libertatii - captivitate, terorism, rapiri, luari ca ostatici ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie;
    j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
    k) prestatii de asigurari sociale - veniturile de inlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, pentru pierderea totala ori partiala a veniturilor asigurate;
    l) punctaj lunar - numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;
    m) punctaj anual - numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare;
    n) punctaj mediu anual - numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta in intreaga perioada de activitate la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii;
    o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obliga institutiile sistemului public de pensii sa acorde asiguratilor prestatiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, batranete si deces);
    p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, precum si cea pentru care asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala au datorat si platit contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii;
    q) stagiu de cotizare in specialitate - perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
    1. a avut calitatea de cadru militar in activitate;
    2. a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;
    3. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
    4. a fost in captivitate;
    5. a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare;
    6. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar;
    r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partiala;
    s) stagiu de cotizare necesar - perioada de timp prevazuta de prezenta lege, in functie de varsta, in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru obtinerea unei pensii de invaliditate;
    t) stagiu minim de cotizare - perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la implinirea varstei standard de pensionare;
    u) stagiu potential - perioada de timp prevazuta de prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afectiunilor invalidante;
    v) varsta standard de pensionare - varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limita de varsta, in conditiile legii, precum si varsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege.
    (2) In sensul prezentei legi, prin castig salarial brut/solda bruta/salariu lunar brut se intelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal.
    ART. 4
    (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale devine Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, institutie care pastreaza modul de organizare si functionare, preia personalul, precum si drepturile si obligatiile acesteia.
    (2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin CNPP si prin casele de pensii sectoriale, care se infiinteaza, functioneaza si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta lege.
    (3) In subordinea CNPP functioneaza case judetene de pensii, in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii.
    (4) CNPP poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.
    ART. 5
    (1) Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.
    (2) Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.
    (3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.
    ART. 6
    (1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
    I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
    b) functionarii publici;
    c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
    III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
    IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
    a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
    b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
    c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
    d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
    e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
    V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
    VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
    a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;
    b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
    (2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.
    ART. 7
    (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala.
    (2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa si declaratia pe care o modifica.
    (3) Declaratia prevazuta la alin. (1), precum si cea prevazuta la alin. (2) au regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere.
    ART. 8
    (1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere.
    (2) Casele de pensii sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.
    ART. 9
    (1) Angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj sunt obligate sa puna la dispozitia reprezentantilor CNPP si ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificarii legalitatii si corectitudinii datelor inscrise in declaratia nominala de asigurare si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 10
    (1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) constituie documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaratia prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) constituie singurul document pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1) si (2), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
    (4) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (3) revine persoanei in cauza.
    ART. 11
    (1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare.
    (2) Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la alin. (1) la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    (3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
    (4) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V.
    (5) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea contributiilor individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta.
    (6) Sub aspectul declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale, platitorul de venit prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului.
    (7) Platitorii de venit prevazuti la alin. (5) nu au obligatia depunerii declaratiei pentru persoanele care au si calitatea de pensionari ori sunt asigurati in alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.
    ART. 12
    (1) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    (2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
    ART. 13
    (1) Venitul asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei individuale de asigurare ori, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
    (2) Declaratia individuala de asigurare si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.
    ART. 14
    (1) In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca exista perioade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendata.
    (2) Pentru perioadele de suspendare prevazute la alin. (1) nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.
    ART. 15
    (1) In sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului.
    (2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP si casele de pensii sectoriale intocmesc documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale sunt furnizate acestora gratuit de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.
    (3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP si a caselor de pensii sectoriale, si de oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.
    (4) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    ART. 16
    Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
    a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
    b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;
    c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.
    ART. 17
    (1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
    (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001 in care o persoana:
    a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 49;
    b) are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.
    (3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de legislatia privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, anterioara datei de 1 aprilie 2001.
    ART. 18
    Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
    a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
    b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;
    c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).
    ART. 19
    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.
    (2) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale se iau in considerare stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii din Romania, precum si perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte si/sau regulamente comunitare.
    (3) In sistemul public de pensii, obligatiile si prestatiile de asigurari sociale se achita in moneda nationala.
    (4) In cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.

    CAP. II
    Bugetul asigurarilor sociale de stat

    ART. 20
    (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public de pensii.
    (2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPP si ale institutiilor care au in subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.
    (3) Casele de pensii sectoriale elaboreaza propuneri pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si le transmit institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.
    (4) In situatia in care legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare prevederile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul precedent, pana la adoptarea noului buget.
    ART. 21
    Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din:
    a) contributii de asigurari sociale, dobanzi si penalitati de intarziere, precum si din alte venituri, potrivit legii;
    b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, care se aproba prin legile bugetare anuale.
    ART. 22
    (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.
    (2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.
    (3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.
    (4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (5) Fondul de rezerva nu se poate utiliza in primii 3 ani de la inceperea constituirii acestuia.
    (6) Fondul de rezerva se constituie in anii in care bugetul asigurarilor sociale de stat este excedentar, nu primeste sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), si numai dupa acoperirea deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat.
    ART. 23
    (1) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, CNPP si casele de pensii sectoriale au obligatia sa coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
    (2) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF au obligatia sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori.
    (3) CNPP, casele de pensii sectoriale si ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin. (2), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege.
    (4) Institutiile prevazute la alin. (3) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
    (5) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora.
    ART. 24
    (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa regularizarea cu bugetul de stat, in limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).
    (2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din fondul de rezerva.
    (3) Deficitul din anii precedenti si din anul curent al bugetului asigurarilor sociale de stat ramas dupa utilizarea fondului de rezerva se finanteaza din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
    ART. 25
    Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi, nivelul dobanzilor stabilindu-se prin conventii incheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.
    ART. 26
    In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

    CAP. III
    Contributia de asigurari sociale

    ART. 27
    (1) In sistemul public de pensii sunt contribuabili, dupa caz:
    a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;
    b) angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V;
    c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi;
    d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, institutie care, pentru someri, este asimilata angajatorului;
    e) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI, precum si cele prevazute la art. 6 alin. (2).
    (2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca.
    (3) Cotele de contributii de asigurari sociale, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt:
    a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
    b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
    c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
    (4) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (3) este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 28
    (1) Conditiile de munca in care se desfasoara activitatea asiguratilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite si speciale.
    (2) Pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca.
    ART. 29
    (1) Sunt incadrate in conditii deosebite locurile de munca stabilite in baza criteriilor si metodologiei prevazute de legislatia in vigoare la data incadrarii acestora.
    (2) In domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se realizeaza pe baza criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si a activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile ulterioare, si de Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.
    ART. 30
    (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:
    a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;
    b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;
    c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
    d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1;
    e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3;
    f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Periodic, din 2 in 2 ani, locurile de munca in conditii speciale prevazute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale.
    (3) Procedura de reevaluare prevazuta la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, prevazut la alin. (1) lit. b), perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I si II de munca si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in conditii speciale de munca.
    (5) Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.
    ART. 31
    (1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala.
    (2) Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II.
    (3) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor normale de munca, stabilita prin lege.
    (4) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare, in perioada de reducere temporara a activitatii.
    (5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale, cu exceptia cazurilor in care, prin lege, se dispune altfel.
    (6) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V se suporta integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.
    (7) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI datoreaza contributia de asigurari sociale la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale.
    (8) Nu datoreaza contributia individuala de asigurari sociale persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din aceasta calitate in mod ocazional, atunci cand pe langa acestea realizeaza si venituri de natura salariala.
    (9) In mod facultativ, la cerere, persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI pot achita contributia de asigurari sociale la nivelul intregii cote a contributiei de asigurari sociale, stabilite de lege pentru conditii normale de munca.
    (10) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 27 alin. (1) nu se impoziteaza.
    ART. 32
    (1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale datorata de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, respectiv de catre angajatorii acestora se fac lunar de catre angajatori.
    (2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, iar in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V, de catre institutia care achita drepturile respective.
    (3) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati.
    (4) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.
    (5) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale pentru perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate se efectueaza, dupa caz, de catre:
    a) angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
    b) institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III;
    c) casa de asigurari de sanatate, pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.
    (6) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI se fac de catre platitorul de venit.
    ART. 33
    (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
    a) castigul salarial brut/solda bruta, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
    b) suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala;
    c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a);
    d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. b).
    (2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara.
    (3) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a), care realizeaza respectivele venituri in mod exclusiv si ocazional, pentru care baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale nu poate depasi intr-un an calendaristic echivalentul a de cinci ori castigul salarial mediu brut.
    (5) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (3) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    ART. 34
    (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorata de angajator o constituie suma castigurilor salariale brute/soldelor brute lunare, precum si asimilate acestora.
    (2) Baza lunara de calcul la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate o constituie suma castigurilor salariale brute la care s-a calculat contributia individuala de asigurari sociale, conform prevederilor art. 33 alin. (2).
    (3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut.
    (4) In situatia depasirii plafonului prevazut la alin. (3), in cazul angajatorilor care datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca se stabileste proportional cu ponderea, in totalul bazei de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.
    ART. 35
    (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale, potrivit legii.
    (2) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, platite din bugetul de stat, in conditiile legii.
    (3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplica si pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2).
    ART. 36
    Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.
    ART. 37
    (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
    a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
    b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;
    c) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) indemnizatia de sedinta pentru consilierii locali si judeteni;
    e) contributiile platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii;
    f) compensatiile lunare pentru chirie;
    g) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
    h) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
    i) indemnizatiile de instalare;
    j) valoarea financiara a normei de hrana;
    k) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca.
    (2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b)-k), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.
    ART. 38
    (1) Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
    (2) Sumele reprezentand ajutor de deces platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, respectiv de la casa de pensii sectoriala.
    ART. 39
    (1) Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asigurati se retine integral din:
    a) castigul salarial brut/solda bruta realizat/realizata lunar, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2), de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
    b) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara, respectiv venitul brut, astfel cum sunt prevazute la art. 33 alin. (1) lit. c) si d), in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
    c) indemnizatia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit legii, in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.
    (2) Contributia individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se vireaza lunar de catre angajator, respectiv de catre platitorul de venit la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acesta este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe, impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza in calitate de contribuabil bugetului asigurarilor sociale de stat. Contributiile individuale de asigurari sociale, in situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI, se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de catre CNPP, respectiv de catre casele de pensii sectoriale.
    (3) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP si de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii administrate privat.
    (4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale transmit fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
    (5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP si casele de pensii sectoriale vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.
    ART. 40
    Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
    a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
    b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
    c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
    d) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau bugetul de stat, dupa caz, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.
    ART. 41
    (1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de ANAF si unitatile subordonate acesteia, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala.
    (2) ANAF si unitatile sale subordonate, CNPP si casele de pensii sectoriale colaboreaza si fac schimb de informatii privind colectarea si, respectiv, declararea contributiilor de asigurari sociale.
    ART. 42
    Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), activitatea de colectare a contributiilor se realizeaza de CNPP, de casele teritoriale de pensii si, dupa caz, de casele de pensii sectoriale.
    ART. 43
    In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
    ART. 44
    (1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 40 genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate, inclusiv.
    (2) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
    (3) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza fara zecimale, prin rotunjire la leu.
    (4) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de angajator, de institutia abilitata de lege sa efectueze plati din bugetul asigurarilor pentru somaj, de institutia care efectueaza plata ajutoarelor lunare acordate persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V sau de institutia care efectueaza plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, dupa caz.
    (5) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de casele teritoriale de pensii.
    (6) Dispozitiile prezentei legi referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.
    ART. 45
    (1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente.
    (2) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contributia de asigurari sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contributia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.
    ART. 46
    Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de incetare a asigurarii individuale la sistemul public de pensii.
    ART. 47
    (1) Contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.
    (2) In cazul rezilierii contractului de asigurare sociala, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.
    ART. 48
    (1) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2).
    (2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate in conditiile art. 31 alin. (5) se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
    ART. 49
    (1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
    a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
    d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;
    e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
    f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
    g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.
    (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi.
    (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale in conditiile prevazute de prezenta lege.
    ART. 50
    (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de CNPP si de casele de pensii sectoriale.
    (2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPP si casele de pensii sectoriale.

    CAP. IV
    Pensii

    ART. 51
    In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:
    a) pensia pentru limita de varsta;
    b) pensia anticipata;
    c) pensia anticipata partiala;
    d) pensia de invaliditate;
    e) pensia de urmas.

    SECTIUNEA 1
    Pensia pentru limita de varsta

    ART. 52
    Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate, dupa caz, prevazute de prezenta lege.
    ART. 53
    (1) Varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
    (3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
    ART. 54
    (1) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), varsta standard de pensionare este de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare in specialitate este de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului minim de cotizare in specialitate, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6.
    (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se realizeaza prin cresterea stagiului complet de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 6.
    ART. 55
    (1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare, dupa cum urmeaza:
    a) conform tabelului nr. 1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditii deosebite de munca;

    Tabelul nr. 1
*T*
+-----------------------------------------------+
¦Stagiul de cotizare ¦Reducerea varstei standard¦
¦realizat in conditii¦   de pensionare cu:      ¦
¦     deosebite      +--------------------------¦
¦ (ani impliniti)    ¦     Ani    ¦   Luni      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        6           ¦       1    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        8           ¦       1    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       10           ¦       2    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       12           ¦       2    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       14           ¦       3    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       16           ¦       3    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       18           ¦       4    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       20           ¦       4    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       22           ¦       5    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       24           ¦       5    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       26           ¦       6    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       28           ¦       6    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       30           ¦       7    ¦      -      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       32           ¦       7    ¦      6      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       35           ¦       8    ¦      -      ¦
+-----------------------------------------------+
*ST*

    b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in alte conditii de munca prevazute la art. 29 alin. (2) si in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1);

    Tabelul nr. 2
*T*
+-----------------------------------------------+
¦Stagiul de cotizare ¦Reducerea varstei standard¦
¦realizat in conditii¦   de pensionare cu:      ¦
¦     speciale       +--------------------------¦
¦ (ani impliniti)    ¦     Ani    ¦   Luni      ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        2           ¦       1    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        3           ¦       1    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        4           ¦       2    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        5           ¦       2    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        6           ¦       3    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        7           ¦       3    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        8           ¦       4    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦        9           ¦       4    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       10           ¦       5    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       11           ¦       5    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       12           ¦       6    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       13           ¦       6    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       14           ¦       7    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       15           ¦       7    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       16           ¦       8    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       17           ¦       8    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       18           ¦       9    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       19           ¦       9    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       20           ¦      10    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       21           ¦      10    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       22           ¦      11    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       23           ¦      11    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       24           ¦      12    ¦       -     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦       25           ¦      12    ¦       6     ¦
+--------------------+------------+-------------¦
¦ 26 de ani si peste ¦      13    ¦       -     ¦
+-----------------------------------------------+
*ST*

    c) cu cate 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate, dupa data de 23 august 1944, si/sau de prizonierat, in situatia persoanelor carora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea in munca, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.
    (2) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiaza de reducerile prevazute la alin. (1), daca au realizat stagiul minim de cotizare in specialitate prevazut in anexa nr. 6.
    ART. 56
    (1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f).
    (2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), reducerea varstei standard de pensionare este de:
    a) 20 de ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a);
    b) 15 ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f).
    (3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mica de 45 de ani.
    (4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mica de 50 de ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati.
    (5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevazute la alin. (1) este de 30 de ani.
    ART. 57
    (1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) si persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b).
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta.
    (3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii, respectiv de 25 de ani si 6 luni, in cazul celor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii.
    ART. 58
    Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dupa cum urmeaza:
    a) cu 15 ani, in situatia asiguratilor cu handicap grav, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
    b) cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap accentuat, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;
    c) cu 10 ani, in situatia asiguratilor cu handicap mediu, daca au realizat, in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat, stagiul complet de cotizare.
    ART. 59
    Nevazatorii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare.
    ART. 60
    (1) Reducerile varstelor standard de pensionare prevazute la art. 55, precum si cele prevazute de alte acte normative pot fi cumulate fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani.
    (2) Varstele de pensionare reduse in conditiile alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
    ART. 61
    (1) In situatia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplica numai in conditiile realizarii numarului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de incadrare a personalului navigant din aviatia civila in conditii speciale de munca.
    (2) Activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii sunt cele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii.
    (3) Activitatile din anexa nr. 2, avizate in conditii speciale de munca, realizate in unitatile din anexa nr. 3 se considera in conditii speciale de munca numai daca acestea se desfasoara pe durata programului normal de lucru dintr-o luna.

    SECTIUNEA a 2-a
    Pensia anticipata

    ART. 62
    (1) Pensia anticipata se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate, pe langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).
    (4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii in care se stabileste cel al pensiei pentru limita de varsta.
    ART. 63
    La acordarea pensiei anticipate, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.
    ART. 64
    (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate.
    (2) Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. (1), se face din oficiu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Pensia anticipata partiala

    ART. 65
    (1) Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obtinerea pensiei anticipate partiale, pe langa conditiile prevazute la alin. (1), este necesara si realizarea stagiului minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
    (3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g).
    (4) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare luna de anticipare, pana la indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
    (5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4).
    (6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la data de 31 decembrie 2030.
    ART. 66
    La acordarea pensiei anticipate partiale, reducerea varstei standard de pensionare prevazute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere reglementata de prezenta lege sau de alte acte normative.
    ART. 67
    (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala se transforma in pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 65 alin. (4) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.
    (2) Transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, in conditiile prevazute la alin. (1), se face din oficiu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Pensia de invaliditate

    ART. 68
    (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
    a) accidentelor de munca si bolilor profesionale, conform legii;
    b) neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
    c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.
    (2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g).
    (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
    (4) Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul la pensie de invaliditate in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.
    ART. 69
    In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
    a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire;
    b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire;
    c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.
    ART. 70
    (1) Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, cu avizul Ministerului Sanatatii, care va fi adoptata in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului alineat.
    (2) CNPP si casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    ART. 71
    (1) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, iar in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), de catre comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    (2) Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului, sau, dupa caz, la comisiile de expertiza medicomilitara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    (3) In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca. In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala emit decizii medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrala de expertiza medico-militara a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor sau a Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (4) In situatia in care, pentru emiterea deciziei medicale prevazute la alin. (3), sunt necesare investigatii sau examinari de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurarilor sociale propune, dupa caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporara de munca, in conditiile legii.
    (5) Decizia medicala prevazuta la alin. (3) se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere. In situatiile prevazute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeste corespunzator.
    (6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (7) Comisiile medicale de contestatii functioneaza in cadrul centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca si Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.
    (8) Contestatia prevazuta la alin. (6) se solutioneaza in termen de 45 de zile de la inregistrare. Decizia emisa in solutionarea contestatiei se comunica in termen de 5 zile de la data solutionarii.
    (9) Deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (8) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (10) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca, precum si deciziile prevazute la alin. (9) necontestate in termen raman definitive.
    ART. 72
    In vederea efectuarii de investigatii si examinari de specialitate suplimentare, CNPP, prin institutiile subordonate, poate incheia contracte de prestari de servicii medicale cu unitati sanitare de specialitate, in conditiile legii.
    ART. 73
    (1) Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate daca au realizat stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3.

    Tabelul nr. 3
*T*
+------------------------------------------------+
¦Varsta persoanei la ¦                           ¦
¦data emiterii       ¦Stagiul de cotizare necesar¦
¦deciziei medicale   ¦         (ani)             ¦
¦asupra capacitatii  ¦                           ¦
¦de munca            ¦                           ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦ pana la 20 ani     ¦             1             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦de la 20-23 ani     ¦             2             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    23-25 ani       ¦             3             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    25-29 ani       ¦             6             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    29-33 ani       ¦             9             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    33-37 ani       ¦            11             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    37-41 ani       ¦            14             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    41-45 ani       ¦            17             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    45-49 ani       ¦            20             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    49-53 ani       ¦            23             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    53-57 ani       ¦            25             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    57-60 ani       ¦            26             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦Peste 60 de ani     ¦            27             ¦
+------------------------------------------------+
*ST*

    (2) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele prevazute la art. 58 lit. a) si b) si art. 59, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar prevazut in tabelul nr. 3.
    ART. 74
    Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) si b), alin. (2), (3) si (4).
    ART. 75
    (1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii pensiei de invaliditate.
    (2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.
    ART. 76
    (1) In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) se acorda numai persoanelor prevazute la art. 74.
    (2) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.
    ART. 77
    (1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
    (2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.
    (3) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat.
    ART. 78
    (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara.
    (2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
    a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
    b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
    c) redobandirea capacitatii de munca.
    (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale.
    (4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii.
    (5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
    (6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 71.
    ART. 79
    (1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
    a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
    b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege;
    c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
    (2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    ART. 80
    (1) Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive.
    (2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.
    (3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin. (2) se face incepand cu luna urmatoare celei in care neprezentarea s-a comunicat catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala, dupa caz.
    ART. 81
    (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 79 alin. (1), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale.
    (2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
    (3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
    (4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.
    ART. 82
    (1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
    (3) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.

    SECTIUNEA a 5-a
    Pensia de urmas

    ART. 83
    Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
    ART. 84
    Copiii au dreptul la pensie de urmas:
    a) pana la varsta de 16 ani;
    b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
    c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
    ART. 85
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.
    (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.
    ART. 86
    (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an.
    (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5).
    ART. 87
    Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5).
    ART. 88
    Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5).
    ART. 89
    (1) Pensia de urmas se stabileste, dupa caz, din:
    a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
    b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
    (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
    a) 50% - pentru un singur urmas;
    b) 75% - pentru 2 urmasi;
    c) 100% - pentru 3 sau mai multi urmasi.
    ART. 90
    Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, se stabileste prin insumarea drepturilor de pensie de urmas, calculate dupa fiecare parinte.
    ART. 91
    In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 89 alin. (2).
    ART. 92
    Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
    ART. 93
    Persoanele prevazute la art. 84 lit. c) si la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical si au obligatia de a urma programele recuperatorii, conform reglementarilor prevazute pentru pensia de invaliditate.

    SECTIUNEA a 6-a
    Calculul pensiilor

    ART. 94
    (1) Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.
    (2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) si a cuantumului indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 alin. (2), fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.
    ART. 95
    (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6.
    (2) In situatia persoanelor prevazute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare stagiile de cotizare complete prevazute la aceste articole.
    (3) In cazul persoanelor care realizeaza stagii de cotizare in mai multe situatii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determina prin insumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzator stagiilor complete de cotizare prevazute de prezenta lege, pentru fiecare dintre situatiile respective.
    (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.
    ART. 96
    (1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.
    (2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut/solda bruta sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (3) In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre contributia datorata la sistemul public de pensii si contributia prevazuta de lege pentru conditii normale de lucru.
    (4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.
    ART. 97
    (1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizeaza:
    a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatia prevazuta la art. 49 alin. (1) lit. a);
    b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b), c), f) si g);
    c) cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. e).
    (2) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) si care, in aceeasi perioada, obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului lunar al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, aceste venituri si cele stabilite pentru perioadele asimilate.
    ART. 98
    (1) Pentru stagiul potential, acordat persoanelor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:
    a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;
    b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;
    c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.
    (2) Pentru perioadele in care persoana a fost somer, la determinarea punctajului lunar se iau in considerare drepturile banesti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.
    (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj. In acest caz, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
    (4) Pentru perioadele de asigurare realizate de catre persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza cuantumul ajutorului lunar care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.
    (5) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI, care au achitat numai contributia individuala de asigurari sociale, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra venitului care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locuri de munca in conditii normale.
    ART. 99
    (1) Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%.
    (2) Pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de cotizare in specialitate si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 6, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%.
    (3) Majorarea punctajului lunar prevazuta la alin. (1) si (2) nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala.
    ART. 100
    Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:
    a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;
    b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii;
    c) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in alte conditii de munca, potrivit legii.
    ART. 101
    CNPP si casele de pensii sectoriale comunica asiguratilor punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, in conditiile art. 50.
    ART. 102
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.
    (2) Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.
    (3) In situatia in care unul dintre indicatorii prevazuti la alin. (2), realizati pe anul precedent, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.
    (4) In situatia in care indicatorii prevazuti la alin. (2), realizati pe anul precedent, au valori negative, se pastreaza ultima valoare a punctului de pensie.
    (5) Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 45% din cresterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din cresterea reala a salariului mediu brut, luat in considerare la majorarea anuala a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu cate 5% in fiecare an.
    (6) Incepand cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei realizata pe anul precedent.

    SECTIUNEA a 7-a
    Stabilirea si plata pensiilor

    ART. 103
    (1) Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.
    (2) Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana. Pentru persoanele din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa de pensii sectoriala competenta, in functie de ultimul loc de munca.
    (3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita pensie din sistemul public de pensii, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania, respectiv la casa de pensii sectoriala competenta.
    (4) Cererea de pensionare, depusa conform prevederilor alin. (2) sau (3), poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare.
    (5) Pentru cadrele militare si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care apartin Ministerului Justitiei, Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, potrivit protocoalelor incheiate intre acestea.
    ART. 104
    (1) In sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data indeplinirii conditiilor prevazute de prezenta lege, in functie de categoria de pensie solicitata.
    (2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, dupa caz, emisa in conditiile prevazute de prezenta lege, si se acorda de la data inregistrarii cererii.
    (3) In functie de elementele specifice fiecarei categorii de pensie, pensiile se acorda si de la o alta data, dupa cum urmeaza:
    a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate, in situatia pensiei de invaliditate;
    b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc decesul, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data decesului, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator era pensionar, la data decesului;
    c) de la data decesului, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei al carei sustinator nu era pensionar, la data decesului;
    d) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la aceasta data, in situatia pensiei de urmas acordate persoanei care indeplineste conditiile prevazute de lege, referitoare la varsta standard de pensionare, ulterior decesului sustinatorului.
    ART. 105
    In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, dupa caz, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.
    ART. 106
    (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
    (2) Decizia prevazuta la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt si de drept in baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
    (3) In termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului.
    (4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.
    ART. 107
    (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
    (2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.
    (3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii.
    (5) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (3) si (4) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.
    ART. 108
    (1) In sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.
    (2) Pensia se plateste personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei careia i s-a incredintat ori i s-a dat in plasament copilul urmas sau, dupa caz, mandatarului desemnat prin procura speciala.
    ART. 109
    (1) Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP, casele de pensii sectoriale si Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. sau, dupa caz, intre CNPP, casele de pensii sectoriale si banci.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.
    (3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), indiferent de modalitatea de plata pentru care au optat beneficiarii acestora.
    ART. 110
    (1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor prevazute la art. 109 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea taloanelor de plata la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum urmeaza:
    a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite, in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
    b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, in situatia in care beneficiarii au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card si carora li se transmite la domiciliu numai talonul de plata;
    c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card.
    (2) Procentul si tariful prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (3) Procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
    (4) Comisionul bancar prevazut la alin. (1) lit. c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.
    ART. 111
    (1) Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii.
    (2) Prestatiile de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor stabiliti in strainatate, aferente drepturilor prevazute la art. 19 alin. (2), pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter international la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
    (3) Cheltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, in cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele teritoriale de pensii, respectiv de catre casele sectoriale de pensii.
    (4) Cheltuielile generate de transferul din strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, cuvenite si neincasate, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 112
    Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti se aproba prin ordine ale conducatorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.
    ART. 113
    (1) In sistemul public de pensii, plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
    a) pensionarul a decedat;
    b) pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
    c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c), precum si cel prevazut la art. 86 alin. (1) si-au redobandit capacitatea de munca, potrivit legii;
    d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
    e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevazuta la art. 80;
    f) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) sau cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu a mai urmat programele recuperatorii prevazute la art. 81 alin. (1);
    g) copilul, beneficiar al unei pensii de urmas, a implinit varsta de 26 de ani, cu exceptia situatiei prevazute la art. 84 lit. c);
    h) pensionarul urmas a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor, comisa asupra sustinatorului.
    (2) Modificarile intervenite in starea civila a persoanei, de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunica de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
    (3) Instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, informatiile de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.
    ART. 114
    (1) In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:
    a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
    b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;
    c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas prevazut la art. 84 lit. c) ori cel prevazut la art. 86 alin. (1) nu se prezinta la revizuirea medicala obligatorie sau la convocarea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, a centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau a comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;
    d) pensionarul de invaliditate nu mai urmeaza programele recuperatorii, intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale, prevazute la art. 81 alin. (1);
    e) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul I sau II, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu exceptia consilierilor locali sau judeteni;
    f) pensionarul de invaliditate, incadrat in gradul III, se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depasind jumatate din programul normal de lucru al locului de munca respectiv;
    g) pensionarul urmas, prevazut la art. 84 lit. a), a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
    h) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, realizeaza venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, daca acestea sunt mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5);
    i) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, s-a recasatorit;
    j) sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
    k) pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.
    (2) In situatia copilului, beneficiar al unei pensii de urmas, in conditiile prevazute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuarii studiilor, plata pensiei se suspenda incepand cu data de 1 octombrie a anului in curs.
    (3) Plata indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 alin. (1) se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanente, cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.
    (4) Suspendarea platii pensiei si/sau a indemnizatiei pentru insotitor se poate face si la cererea pensionarului, situatie in care suspendarea platii se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.
    ART. 115
    In sistemul public de pensii, reluarea platii pensiei se face, la cerere, dupa cum urmeaza:
    a) incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inlaturata cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea platii pensiei, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendarii a fost inlaturata;
    b) incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea, daca depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului prevazut la lit. a);
    c) de la data inceperii anului scolar, in situatia in care suspendarea platii pensiei s-a facut in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g).
    ART. 116
    Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie.
    ART. 117
    Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor, la incetarea, suspendarea si reluarea platii acestora, se aplica si indemnizatiilor acordate prin legi speciale, ale caror stabilire si plata se afla, potrivit legii, in competenta materiala a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii sectoriale, cu exceptia situatiilor in care legea speciala de reglementare dispune altfel.
    ART. 118
    (1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari:
    a) pensionarii pentru limita de varsta;
    b) nevazatorii;
    c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;
    d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).
    (2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).
    ART. 119
    Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla, orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care i-a fost stabilita sau i se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.
    ART. 120
    (1) Sumele neincasate de catre pensionar, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.

    CAP. V
    Alte drepturi de asigurari sociale

    ART. 121
    In sistemul public de pensii, in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile prezentei legi, urmatoarele prestatii:
    a) tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari;
    b) bilete de odihna, pentru asigurati;
    c) ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre acestia.
    ART. 122
    (1) Acordarea prestatiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitantilor indreptatiti, in limita numarului de locuri asigurate in unitati de tratament din proprietatea CNPP, precum si a numarului de locuri contractate cu alte unitati de profil si a sumelor alocate pentru aceasta prestatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (2) Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:
    a) gratuit - pensionarii de invaliditate, in cadrul programului de recuperare intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale;
    b) cu suportarea de catre beneficiar a unei contributii banesti - asiguratii sistemului public de pensii si pensionarii, altii decat cei prevazuti la lit. a).
    (3) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
    (4) Contravaloarea prestatiilor acordate in conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) si diferenta dintre contravaloarea prestatiilor si contributia baneasca prevazuta la alin. (2) lit. b) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aproba anual, prin ordin comun al conducatorilor CNPP si ai caselor de pensii sectoriale.
    (6) Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP si casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 123
    (1) Biletele de odihna se pot acorda, in conditiile prezentei legi, asiguratilor sistemului public de pensii care isi desfasoara activitatea in institutiile publice in care nu este reglementata constituirea fondului social, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului. Diferenta pana la costul integral al biletului de odihna se suporta de la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Criteriile pe baza carora se acorda bilete de odihna, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului.
    ART. 124
    Numarul biletelor de odihna, al biletelor de tratament balnear, inclusiv cele care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    ART. 125
    (1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
    (2) Dovada prevazuta la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.
    (3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5).
    ART. 126
    (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
    (2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi:
    a) sotul;
    b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
    c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
    (3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 125 alin. (3).
    ART. 127
    (1) Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
    (2) Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
    ART. 128
    In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, ajutorul de deces cuvenit si neachitat, potrivit legii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
    ART. 129
    (1) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de:
    a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    b) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    c) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. IV si VI si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
    (2) In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.
    ART. 130
    (1) Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
    (2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.
    (3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

    CAP. VI
    Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale

    ART. 131
    (1) CNPP este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii.
    (2) CNPP se afla sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (3) Sediul CNPP este in municipiul Bucuresti.
    (4) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.
    (5) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare I.N.E.M.R.C.M., care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. In subordinea I.N.E.M.R.C.M. se infiinteaza centre regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca.
    (6) Statutul si structura organizatorica ale I.N.E.M.R.C.M. se stabilesc prin hotarare a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al I.N.E.M.R.C.M. si al serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca.
    (7) CNPP este actionar unic la Societatea Comerciala de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." - S.A.
    (8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica, iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 132
    (1) Casele de pensii sectoriale se infiinteaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, ca structuri cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din institutiile mentionate la alin. (1).
    (3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) este coordonata metodologic de CNPP.

    SECTIUNEA 1
    Organizarea CNPP si a caselor de pensii sectoriale

    ART. 133
    (1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 23 de persoane, dintre care un presedinte si 22 de membri.
    (2) Presedintele CNPP este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPP este si presedinte al consiliului de administratie.
    (3) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.
    (4) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.
    (5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;
    b) 3 reprezentanti ai caselor de pensii sectoriale, desemnati de conducatorii institutiilor publice prevazute la art. 132 alin. (1);
    c) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
    d) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    e) 4 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
    (6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (7) Membrii consiliului de administratie sunt numiti sau desemnati potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioada de 4 ani.
    (8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 15 dintre membrii sai.
    (9) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.
    (10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate alte persoane pana la expirarea duratei mandatului initial.
    ART. 134
    (1) CNPP isi elaboreaza statutul propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, atributiile caselor teritoriale de pensii, precum si modul de colaborare cu casele de pensii sectoriale.
    (3) Modul de organizare si functionare a societatii comerciale prevazute la art. 131 alin. (7) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    ART. 135
    Atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, adoptata in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    ART. 136
    (1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor si directorul Serviciului Roman de Informatii sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui CNPP.
    (3) Directorii caselor teritoriale de pensii sunt ordonatori tertiari de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 137
    (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.
    (2) Cheltuielile privind organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor publice in subordinea carora functioneaza.
    (3) Sumele necesare administrarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1).

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii si ale caselor de pensii sectoriale

    ART. 138
    In aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
    a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii;
    b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
    c) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
    d) indruma metodologic casele de pensii sectoriale;
    e) stabileste, in cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
    f) publica anual raportul de activitate;
    g) organizeaza cooperarea cu institutii similare din alte tari, in vederea coordonarii prestatiilor de asigurari sociale din domeniul propriu de competenta, pentru lucratorii migranti;
    h) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    i) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    j) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
    k) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
    l) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
    m) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;
    n) certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;
    o) controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    p) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
    q) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
    r) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
    s) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
    s) organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    t) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
    t) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
    ART. 139
    In aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
    a) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    c) iau masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public de pensii, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia;
    d) iau masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;
    e) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
    f) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului numeric personal;
    g) certifica, la termenele stabilite prin decizie a presedintelui CNPP, stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;
    h) controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
    i) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
    j) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale;
    k) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;
    l) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi;
    m) organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    n) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
    o) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.
    ART. 140
    (1) Realizarea atributiilor ce revin caselor teritoriale de pensii, potrivit legii, este supusa controlului CNPP.
    (2) Realizarea atributiilor ce revin CNPP, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (3) Realizarea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    ART. 141
    (1) Salarizarea personalului CNPP, al caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se realizeaza potrivit legii.
    (2) Cheltuielile curente si de capital ale CNPP, caselor teritoriale de pensii, I.N.E.M.R.C.M si centrelor regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (3) Cheltuielile curente si de capital ale caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetele institutiilor in subordinea carora functioneaza.

    CAP. VII
    Raspunderea juridica

    ART. 142
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

    SECTIUNEA 1
    Infractiuni

    ART. 143
    Completarea declaratiei nominale de asigurare de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

    SECTIUNEA a 2-a
    Contraventii

    ART. 144
    Constituie contraventie urmatoarele fapte:
    a) nedepunerea la termen a declaratiei nominale de asigurare, prevazuta la art. 7;
    b) nedepunerea declaratiei individuale de asigurare, prevazuta la art. 11;
    c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si art. 31;
    d) nerespectarea metodologiei si a criteriilor de incadrare in conditii deosebite de munca;
    e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;
    f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata si calculul majorarilor de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale;
    g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligatia comunicarii modificarilor intervenite referitoare la conditiile de acordare a pensiei;
    h) neachitarea de catre angajator, in conditiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;
    i) calculul si plata eronate ale ajutorului de deces de institutia care efectueaza plata acestuia;
    j) nerespectarea termenelor prevazute de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale;
    k) neplata de catre angajator, timp de 3 luni consecutiv, in conditiile legii, a contributiei de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat;
    l) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum si ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si in vederea recuperarii creantelor prin executare silita;
    m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);
    n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, in conditiile legii, a contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV;
    o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaratia nominala de asigurare;
    p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioada de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurat.
    ART. 145
    (1) Contraventiile prevazute la art. 144 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. b), c), f), g), i), m), n) si o);
    b) cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), l) si p);
    c) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevazuta la lit. k).
    (2) Nivelul amenzilor prevazut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    ART. 146
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 145 se fac de catre organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de catre ANAF si unitatile sale subordonate, precum si de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.
    ART. 147
    Amenzile contraventionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 si 146, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 148
    (1) Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute la art. 144-146 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare.

    CAP. VIII
    Jurisdictia asigurarilor sociale

    ART. 149
    (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
    (3) Comisia Centrala de Contestatii functioneaza in cadrul CNPP.
    (4) Deciziile de pensie necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.
    ART. 150
    (1) Comisia Centrala de Contestatii si comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare, care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.
    (2) Organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv a comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, ministrului apararii nationale, ministrului administratiei si internelor si directorului Serviciului Roman de Informatii, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (3) In solutionarea contestatiilor, Comisia Centrala de Contestatii si comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii adopta hotarari.
    (4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
    ART. 151
    (1) Hotararile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dupa caz, in termen de 5 zile de la adoptare.
    (2) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instantele judecatoresti in termenul prevazut la alin. (2) sunt definitive.
    ART. 152
    Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.
    ART. 153
    Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:
    a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale;
    b) modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere;
    c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale;
    d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii si ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii privind deciziile de pensie;
    e) deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca;
    f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale;
    g) modul de stabilire si de plata a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale;
    h) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventie incheiate in baza prezentei legi;
    i) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi;
    j) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul prezentei legi.
    ART. 154
    (1) Cererile indreptate impotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau impotriva caselor de pensii sectoriale se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori sediul reclamantul.
    (2) Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul paratul.
    ART. 155
     (1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta.
    (2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor, neatacate cu recurs in termen, sunt definitive si irevocabile.
    ART. 156
    Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 157
    Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de taxa de timbru.

    CAP. IX
    Dispozitii tranzitorii

    ART. 158
    (1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupele I si a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor de pensionare, cu exceptia celor realizate in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt incadrate in conditii speciale.
    (2) Adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si/sau a II-a de munca sunt valorificate, numai in situatia in care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.
    ART. 159
    (1) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.
    (2) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. b), dovada vechimii in serviciu, realizata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu fisa de pensie, fisa matricola sau alte documente legale.
    (3) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu adeverinta eliberata in baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, a declaratiei de asigurare sau a contractului de asigurare sociala, dupa caz.
    ART. 160
    (1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. 159 alin. (1).
    (2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru cadrele militare, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se face de casele de pensii sectoriale, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. 159 alin. (2).
    ART. 161
    (1) Cererile in legatura cu eliberarea actelor prevazute de lege, prin care se face dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare stabilirii drepturilor de pensie, sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane.
    (2) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    ART. 162
    (1) In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:
    a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
    b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990;
    c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
    d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;
    f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;
    g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;
    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;
    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001;
    j) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 2002;
    k) pentru anul 2003 si in continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la zilele de sarbatoare legala.
    (2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza:
    a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;
    b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;
    c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b).
    (4) In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.
    (5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege.
    (6) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) care nu pot dovedi cu acte drepturile salariale de care au beneficiat in perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut/net, dupa caz, din perioada respectiva.
    ART. 163
    (1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.
    (2) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992*) privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, punctajul anual este 0,57255 puncte.
----------
    *) Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor a fost abrogata prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari sociale.
    (3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.
------------
    *) Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor a fost abrogata prin art. 198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari sociale.
    (4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. 16 lit. d) la determinarea punctajului lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului.
    ART. 164
    (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.
    (2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.
    (3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munca, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza 1,5 salarii minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (3), in care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut in perioadele respective, daca acesta este mai mare decat 1,5 salarii minime pe economie.
    (5) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza:
    a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a);
    b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g).
    (6) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. d), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale.
    (7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. e), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2005 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.
    (8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. f), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 ianuarie 2006 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.
    ART. 165
    (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel:
    a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;
    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;
    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
    (2) La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este urmatorul:
    a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
    - 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;
    - 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;
    - 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;
    - 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;
    b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
    - 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani;
    - 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;
    - 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;
    - 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani;
    - 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.
    (4) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare.
    (5) Salariile medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pentru fiecare an, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, sunt prevazute in anexele nr. 7 si 8.
    (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului lunar se utilizeaza salariul mediu corespunzator anului 1938.
    (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizeaza salariul minim corespunzator anului 1949.
    ART. 166
    La determinarea punctajelor lunare, pentru perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, asa cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala.
    ART. 167
    In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza solda bruta sau neta/salariul brut sau net, dupa caz.
    ART. 168
    (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:
    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
    i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.
    (2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:
    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
    ART. 169
    (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca, beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:
    a) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca;
    b) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.
    (3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, numai in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute de legislatia in vigoare in perioada respectiva.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplica prin acordarea diferentei dintre cresterea punctajului mediu anual rezultata si cea acordata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 154/2009.
    (5) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(4) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine acest cuantum pana la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se obtine un cuantum al pensiei mai mare.
    (6) Prevederile art. 100 lit. a), referitoare la majorarea punctajului pentru perioadele realizate in conditii deosebite de munca dupa data de 1 aprilie 2001, se aplica si persoanelor inscrise la pensie anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ART. 170
    (1) Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.
    ART. 171
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv categoriile de pensii prevazute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, devin pensii in intelesul prezentei legi.
    ART. 172
    (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului, perioadele respective se iau in calcul o singura data.
    (2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori, sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.
    (3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, dupa caz, la stabilirea pensiei se iau in considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.
    ART. 173
    (1) In cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia de urmas cuvenita sotului supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu pastrarea conditiilor existente la data deciziei initiale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea incadrarii intr-un alt grad de invaliditate.
    ART. 174
    Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul.
    ART. 175
    Modelul declaratiei nominale de asigurare, al declaratiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare sociala, precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege se stabilesc de CNPP, se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 176
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi CNPP comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia de asigurari sociale.
    ART. 177
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, contributia individuala de asigurari sociale, suportata de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu va diminua venitul net al acestora.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizeaza prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator diferentei dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale, prevazuta de prezenta lege, si cota de contributie individuala prevazuta de legislatia anterioara.
    (3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel incat contributia de asigurari sociale suportata de asiguratii prevazuti la alin. (1) sa nu conduca la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ART. 178
    Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii.

    CAP. X
    Dispozitii finale

    ART. 179
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
    (2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.
    (3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).
    (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
    (5) Debitele reprezentand contributii de asigurari sociale sau prestatii de asigurari sociale mai mici de 10 lei nu se urmaresc.
    (6) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
    (7) Sumele cu titlu de contributii de asigurari sociale, ramase nerecuperate de pe urma asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmaresc.
    ART. 180
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.
    (2) Sumele stabilite in conformitate cu prevederile alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, nu se mai urmaresc.
    ART. 181
    (1) Debitele provenite din prestatii de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPP, precum si ai caselor de pensii sectoriale si se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) La recuperarea debitelor in conformitate cu dispozitiile alin. (1) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala in materie.
    ART. 182
    Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitia CNPP, a caselor teritoriale de pensii si a caselor de pensii sectoriale, dupa caz, datele si documentele necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.
    ART. 183
    In aplicarea prezentei legi, CNPP poate emite norme, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    ART. 184
    (1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia celor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), este proprietatea CNPP si are caracter confidential.
    (2) Bazele de date privind asiguratii sistemului public de pensii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale si au caracter confidential.
    ART. 185
    Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continuare de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si de casele de pensii sectoriale.
    ART. 186
    Institutul National de Statistica are obligatia sa comunice CNPP si caselor sectoriale de pensii castigul salarial mediu brut, pana in ultima zi a lunii in curs, pentru luna precedenta.
    ART. 187
    (1) In cazul pensiilor din sistemul public de pensii provenite din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferent punctajelor medii anuale se suporta de la bugetul de stat.
    (2) Se suporta, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferenta punctajelor medii anuale obtinute prin valorificarea, dupa data de 1 aprilie 2001, a fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, dupa data de 29 iulie 1992 si pana la data de 1 aprilie 2001.
    (3) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit conform prezentei legi, a carei cauza o constituie accidentul de munca sau boala profesionala, se suporta din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul pensiei de urmas, daca decesul sustinatorului s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
    (5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica si in situatia pensiilor stabilite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ART. 188
    (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPP, de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale de pana la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare.
    (2) Operatiunile pentru care se platesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPP.
    (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 189
    Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, stabilita prin prezenta lege se aplica in mod corespunzator si contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
    ART. 190
    Aplicatia informatica utilizata la stabilirea pensiilor se omologheaza si este publica.
    ART. 191
    (1) Expertizele dispuse de instantele judecatoresti in litigiile de asigurari sociale se efectueaza numai de experti specializati in asigurari sociale.
    (2) In vederea pregatirii si atestarii expertilor specializati in asigurari sociale, Ministerul Justitiei efectueaza modificarile necesare in legislatia specifica.
    ART. 192
    (1) Intre sistemul public de pensii si sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.
    (2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si g), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau in calcul, optional, in unul dintre sisteme.
    ART. 193
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 si 194, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Prevederile art. 102 alin. (2)-(6), precum si cele ale art. 169 alin. (6) si art. 170 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
    ART. 194
    Guvernul Romaniei va elabora si va inainta Parlamentului spre adoptare, pana la sfarsitul anului 2010, un proiect de lege privind pensiile ocupationale.
    ART. 195
    Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta lege.
    ART. 196
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) art. 29 si 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificarile ulterioare;
    d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) art. 68, art. 68^1 alin. (2) si art. 68^2-68^4 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;
    h) art. 74-77, 80, 81 si 96 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;
    i) art. 43-52 si 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;
    j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;
    k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) art. 9, 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 18 aprilie 2008;
    m) Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;
    n) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
    o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
    p) Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    q) Hotararea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;
    r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 11 alin. 1 si 2, art. 21 alin. 3 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PRESEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 16 decembrie 2010.
    Nr. 263.


    ANEXA 1


                                     LISTA
             cuprinzand personalul navigant din aviatia civila ale
            carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale

    1. Personal navigant pe:
    a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;
    b) avioane clasice de transport public;
    c) avioane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;
    d) elicoptere si avioane utilitare;
    e) aeronave prototipuri la incercare in zbor.
    2. Echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli, cursuri si aerocluburi, pe:
    a) avioane clasice;
    b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
    3. Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie
    4. Personal navigant de control in zbor
    5. Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor al aeronavelor
    6. Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor
    7. Personal de parasutism profesionist care:
    a) executa salturi din aeronava in procesul de instructie, antrenament sau salturi speciale;
    b) executa salturi pentru receptia parasutelor;
    c) executa salturi din turnul de parasutism;
    d) desfasoara activitatea de instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se executa salturi cu parasuta.
    8. Insotitori de bord


    ANEXA 2


                                     LISTA
               cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii
             speciale, in care se desfasoara urmatoarele activitati

    1. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive, pulberi si munitii pentru urmatoarele operatii:
    a) manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducatori de utilaje portuare, mineri de suprafata si artificieri;
    b) manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare;
    c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor;
    d) fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii, locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere