inapoi la informatii utile

REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene                             REGLEMENTARI CONTABILE
      conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene    CAP. I
    ARIA DE APLICABILITATE

    1. - Prezentele reglementari prevad forma si continutul situatiilor financiare anuale consolidate, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale consolidate.
    2. - Prezentele reglementari transpun:
    a) Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din data de 18 iulie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare*5);
----------
    *5) Directiva a VII-a a fost modificata si completata prin urmatoarele directive:
    - Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerintele de prezentare referitoare la sucursalele deschise intr-un Stat membru de catre anumite tipuri de societati comerciale care intra sub incidenta legislatiei unui alt Stat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;
    - Directiva Consiliului 90/604/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale si a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate in ceea ce priveste exceptiile pentru intreprinderile mici si mijlocii si publicarea conturilor in ecu, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva Consiliului 90/605/CEE din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale si a Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate in ceea ce priveste aria de aplicabilitate a acestor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;
    - Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/CEE, Directivei 83/349/CEE si a Directivei 86/635/CEE privind regulile de evaluare pentru conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, precum si ale bancilor si ale altor institutii financiare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;
    - Directiva 2003/51/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE si 91/674/CEE privind conturile anuale si consolidate ale anumitor tipuri de societati comerciale, bancilor si altor institutii financiare si ale societatilor de asigurare privind modernizarea si actualizarea regulilor contabile, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003.

    b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achizitie, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004;
    c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE;
    d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE;
    e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE.


    CAP. II
    CONDITII PENTRU INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    3. - O entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor daca aceasta entitate, denumita in continuare societate-mama, este organizata intr-unul din tipurile mentionate la pct. 12 din prezentele reglementari, face parte dintr-un grup de entitati si indeplineste una din urmatoarele conditii:
    a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
    b) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
    c) este actionar sau asociat al unei filiale si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor acelei filiale, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
    d) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;
    e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra unei filiale;
    f) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale acelei filiale;
    g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
    4. - In intelesul prezentelor reglementari, filiala reprezinta o entitate aflata sub controlul altei entitati, denumita societate-mama.
    5. - O societate-mama si filialele acesteia reprezinta un grup de entitati.
    6. - (1) In intelesul prezentelor reglementari si al Reglementarilor conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, entitatile intre care exista relatiile prevazute la pct. 3, precum si celelalte entitati care au relatii similare cu una dintre entitatile mentionate anterior sunt entitati afiliate.
    (2) In intelesul prezentelor reglementari, o entitate este legata cu o alta entitate daca:
    a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
    - controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
    - are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
    - detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
    b) reprezinta o intreprindere asociata a celeilalte entitati;
    c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
    d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
    e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
    f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
    g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau al oricarei entitati care este entitate legata cu cealalta entitate.
    (3) Atunci cand se evalueaza daca o entitate detine control, control comun sau influenta semnificativa, sunt luate in considerare si drepturile de vot potentiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potentialul, daca sunt exercitate sau convertite, sa ii confere detinatorului putere de vot aditionala sau sa reduca puterea de vot a altei parti, cu privire la politicile financiare si operationale ale unei alte entitati. Cu ocazia acestei evaluari nu sunt luate in calcul nici intentia conducerii entitatii care detine aceste drepturi de vot potentiale si nici capacitatea financiara a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
    (4) O tranzactie cu o entitate legata reprezinta un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre entitatile legate, indiferent daca se percepe sau nu se percepe un pret.
    (5) Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.
    (6) Membrii apropiati ai familiei unei persoane reprezinta acei membri ai familiei care ar putea sa influenteze sau sa fie influentati de acea persoana in raport cu entitatea. Acestia pot include:
    a) partenerul de viata si copiii persoanei;
    b) copiii partenerului de viata al persoanei; si
    c) dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viata al acesteia.
    (7) Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata postangajare si asistenta medicala postangajare.
    (8) In intelesul prezentelor reglementari, urmatoarele categorii nu sunt in mod necesar entitati legate:
    a) doua entitati, doar pentru ca au in comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;
    b) 2 asociati, doar pentru ca exercita controlul in comun asupra unei asocieri in participatie;
    c) finantatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele si agentiile guvernamentale, doar in virtutea relatiilor obisnuite pe care le au cu o entitate (desi acestea pot sa afecteze libertatea de actiune a entitatii sau sa participe la luarea deciziilor acesteia);
    d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfasoara un volum semnificativ de activitate, numai in virtutea dependentei economice rezultate.
    7. - Referitor la drepturile aferente societatilor-mama, se aplica prevederile pct. 8 - 10 si 11 alin. (2).
    8. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) si g), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al altei filiale, trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.
    9. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b), c), f) si g), in scopul determinarii drepturilor societatii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
    a) aferente actiunilor detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia; sau
    b) aferente actiunilor detinute drept garantii, cu conditia ca drepturile in cauza sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau sa fie detinute pentru acordarea unor imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in contul persoanei care ofera garantia.
    10. - Pentru aplicarea prevederilor pct. 3 a), b) si c), numarul total al drepturilor sale de vot in filiala trebuie redus cu numarul drepturilor de vot aferente actiunilor proprii detinute de aceasta, de catre o filiala a acesteia sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    11. - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, o societate-mama si toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale.
    (2) In aplicarea alin. (1), orice filiala a unei filiale se considera filiala a societatiimama care este societatea-mama a entitatii care urmeaza sa fie consolidata.
    12. - Prezentele reglementari se aplica daca societatea-mama si filialele sale sunt organizate intr-unul din urmatoarele tipuri de entitati:
    a) societati comerciale:
    - societate in nume colectiv;
    - societate in comandita simpla;
    - societate pe actiuni;
    - societate in comandita pe actiuni;
    - societate cu raspundere limitata;
    b) societati/companii nationale;
    c) alte entitati care, potrivit legilor speciale, pot detine participatii in capitalul altor entitati.
    13. - (1) Cu respectarea prevederilor pct. 12, o societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca la data bilantului sau entitatile care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
    - total active 17 520 000 euro
    - cifra de afaceri neta: 35 040 000 euro
    - numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
    (2) Criteriile de marime prevazute la alin. (1) se determina inainte de compensarea prevazuta la pct. 32 si eliminarea de la pct. 40 lit. a) si b).
    (3) Atunci cand la data bilantului societatii-mama entitatile care urmeaza sa fie consolidate depasesc sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua din cele trei criterii prevazute la alin. (1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel alineat, numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
    14. - Exceptia prevazuta la pct. 13 alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    15. - Cu respectarea prevederilor pct. 13 si 14, o societate-mama este exceptata de la obligatia elaborarii situatiilor financiare anuale consolidate atunci cand ea insasi este o filiala, iar propria sa societate-mama este infiintata in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, in unul din urmatoarele doua cazuri:
    a) societatea-mama in cauza detine toate actiunile entitatii exceptate. In acest sens, nu se iau in considerare actiunile la entitatea exceptata, detinute de membrii organelor sale de administratie, conducere sau de supraveghere, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv sau statut; sau
    b) daca societatea-mama in cauza detine 90% sau mai mult din actiunile entitatii exceptate, iar restul actionarilor sau asociatilor entitatii in cauza au aprobat exceptarea.
    16. - Exceptarea prevazuta la pct. 15 este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) entitatea exceptata si, cu respectarea prevederilor pct. 19 - 21, toate filialele sale trebuie consolidate in situatiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entitati, a carui societate-mama este constituita in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
    b) - situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entitati trebuie intocmite de societateamama a grupului in cauza si auditate, in conformitate cu prevederile legale sub incidenta carora intra societatea-mama a grupului mai mare de entitati, potrivit prezentelor reglementari;
    - situatiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor si raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situatii financiare trebuie publicate de catre entitatea exceptata, conform prevederilor pct. 114 si 115;
    c) notele explicative la situatiile financiare anuale ale entitatii exceptate trebuie sa prezinte:
    - denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate; si
    - exceptarea de la obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor.
    17. - Exceptia prevazuta la pct. 15 nu se aplica societatilor-mama ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    18. - Nu se va aplica exceptarea prevazuta la pct. 15 - 17 in masura in care elaborarea de situatii financiare anuale consolidate este ceruta pentru informarea salariatilor sau a reprezentantilor lor, sau de catre o autoritate administrativa sau judiciara pentru propria sa informare.
    19. - O entitate poate fi exclusa de la consolidare in cazul in care includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    20. - Daca doua sau mai multe entitati indeplinesc cerinta de la pct. 19, acestea trebuie totusi sa fie incluse in situatiile financiare anuale consolidate daca, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizarii unei imagini fidele in sensul prevederilor pct. 24 din prezentele reglementari.
    21. - (1) In plus, o entitate poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate daca:
    a) restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea de catre societateamama
    a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entitati; sau
    b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate; sau
    c) actiunile la entitatea in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii ulterioare a acestora.
    (2) Cu respectarea prevederilor pct. 13, orice societate-mama care se afla sub incidenta dreptului intern al unui stat membru si care are numai filiale nesemnificative in sensul pct. 24, atat individual, cat si in ansamblu, este exonerata de obligatia impusa la pct. 3.

    CAP. III
    INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    22. - (1) Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar.
    (2) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale consolidate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii societatii-mama pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene. Informatiile cuprinse in acea declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.
    (3) In cazul entitatilor administrate in sistem dualist, referirile din prezentele reglementari la "administratori" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".
    23. - Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.
    24. - Situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    25. - Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul pct. 24, in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informatii suplimentare.
    26. - Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementari nu corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele, in conformitate cu prevederile pct. 24, se va face abatere de la aceste prevederi in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul pct. 24. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna cu o explicatie a motivelor sale si o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    27. - Autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari.
    28. - Prevederile Sectiunilor 1 - 8 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene - cu exceptia prevederilor referitoare la entitatile care intocmesc bilant prescurtat - se aplica in ceea ce priveste formatul situatiilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementari si luand in considerare ajustarile esentiale care rezulta din caracteristicile proprii situatiilor financiare anuale consolidate, in raport cu situatiile financiare anuale.
    29. - Formatul bilantului consolidat si al contului de profit si pierdere consolidat este prevazut la Capitolul VIII "Formatul bilantului consolidat si al contului de profit si pierdere consolidat" din prezentele reglementari.

    Proceduri de consolidare

    A. Bilant consolidat

    30. - Activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    31. - Stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare anuale consolidate, daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.
    32. - Valorile contabile ale actiunilor in capitalul entitatilor incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor entitati, astfel:
    a) compensarile se efectueaza pe baza valorilor juste ale activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.
    In intelesul prezentelor reglementari, data achizitiei reprezinta data la care controlul asupra activelor nete sau operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre dobanditor.
    b) In conditiile in care nu se pot stabili valorile prevazute la litera a), compensarea se efectueaza pe baza valorilor juste de la data la care entitatile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in masura in care este posibil, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile.
    c) Orice diferenta rezultata ca urmare a aplicarii lit. a) sau ramasa dupa aplicarea lit. b) se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, astfel:
    - diferenta pozitiva se prezinta la elementul "Fond comercial pozitiv";
    - diferenta negativa se prezinta la elementul "Fond comercial negativ".
    Aceste elemente, metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar precedent trebuie explicate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
    33. - Prevederile pct. 32 nu se aplica actiunilor in capitalul societatii-mama detinute fie de entitatea in cauza, fie de o alta entitate inclusa in consolidare. In situatiile financiare anuale consolidate aceste actiuni se trateaza ca actiuni proprii, in concordanta cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
    34. - (1) Suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in bilantul consolidat, la elementul "Interese care nu controleaza ".
    (2) Interesele care nu controleaza trebuie prezentate in bilantul consolidat in capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societatii-mama.

    B. Contul de profit si pierdere consolidat

    35. - Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    36. - Suma oricarui profit sau pierderi atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in contul de profit si pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza".

    C. Prevederi comune bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat

    37. - Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in conformitate cu prezentele reglementari.
    38. - Metodele de consolidare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    39. - Abateri de la prevederile pct. 38 se pot face in cazuri exceptionale. Orice asemenea abateri trebuie prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, precum si motivele acestora, impreuna cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    40. - Situatiile financiare anuale consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile entitatilor incluse in consolidare, ca si cum acestea ar fi o singura entitate. In special:
    a) datoriile si creantele dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    c) daca profiturile si pierderile rezultate din tranzactiile efectuate intre entitatile incluse in consolidare sunt luate in calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimina din situatiile financiare anuale consolidate.
    De asemenea, dividendele interne sunt eliminate in totalitate.
    41. - Derogari de la prevederile pct. 40 sunt permise daca sumele in cauza nu sunt semnificative in intelesul pct. 24.
    42. - (1) Situatiile financiare anuale ale societatilor nerezidente sunt convertite dupa metoda cursului de inchidere.
    Aceasta metoda presupune:
    a) in bilant:
    - exprimarea posturilor din bilant, cu exceptia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
    - exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
    - inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferentei dintre capitalurile proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul istoric, precum si diferentei dintre rezultatul determinat in functie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzactiilor si rezultatul la cursul de inchidere.
    Rezerva din conversie inscrisa in bilant este repartizata intre societatea-mama si interesele care nu controleaza;
    b) in contul de profit si pierdere - exprimarea veniturilor si a cheltuielilor la cursul mediu. Cand acesta fluctueaza semnificativ, veniturile si cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzactiilor.
    (2) Cursul de inchidere este cursul de schimb de la data intocmirii bilantului.
    43. - (1) Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc la aceeasi data ca si situatiile financiare anuale individuale ale societatii-mama.
    (2) Situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite pentru o alta data, pentru a se tine seama de datele bilantului celor mai multe sau ale celor mai importante dintre entitatile incluse in consolidare. Daca se face uz de aceasta derogare, acest fapt trebuie prezentat in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna cu motivele care au determinat-o.
    (3) Atunci cand situatiile financiare anuale ale unei filiale, folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate, sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a societatii-mama, trebuie facute ajustari datorita efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale societatii-mama. Intr-un astfel de caz, activele si datoriile filialei straine sunt convertite la cursul de schimb de la data bilantului acelei filiale. Sunt facute ajustari pentru schimbari semnificative in cursurile de schimb, intervenite pana la data bilantului entitatii raportoare.
    44. - (1) Diferenta dintre data de raportare a filialei si data de raportare a societatii-mama nu trebuie sa fie mai mare de trei luni. Lungimea perioadelor de raportare si orice diferente intre datele de raportare trebuie sa fie aceleasi de la o perioada la alta.
    (2) Daca data bilantului entitatii de consolidat precede data bilantului consolidat cu mai mult de trei luni, entitatea in cauza este consolidata pe baza unor situatii financiare interimare intocmite la data bilantului consolidat.
    45. - In cazul in care componenta entitatilor incluse in consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului financiar, situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa cuprinda informatii care sa permita comparatia seturilor succesive de situatii financiare anuale consolidate.
    46. - Activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate se evalueaza prin metode uniforme si potrivit Sectiunilor 7 si 8 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
    47. - O societate-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate trebuie sa aplice aceleasi metode de evaluare ca si pentru situatiile financiare anuale proprii.
    48. - Daca activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitatile incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului in care rezultatele acestei noi evaluari nu sunt semnificative in intelesul pct. 24. Abateri de la acest principiu sunt permise in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri si motivele care le-au determinat se prezinta in notele explicative.
    49. - In bilantul consolidat si in contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa se tina seama de orice diferenta care a avut loc cu ocazia consolidarii intre cheltuielile cu impozitul aferent exercitiului financiar si exercitiilor financiare precedente si suma impozitului platit sau de platit pentru aceste exercitii, in masura in care, in viitorul previzibil, este probabil sa apara o cheltuiala efectiva cu impozitul pentru una dintre entitatile incluse in consolidare.
    50. - Daca activele care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au facut obiectul unor ajustari exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, acestea se incorporeaza in situatiile financiare anuale consolidate numai dupa eliminarea ajustarilor respective.
    51. - (1) Un element separat, asa cum este definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se trateaza conform regulilor prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aplicabile pentru elementul "fond comercial".
    (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.
    (3) In cazul situatiei prevazute la pct. 32 lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data primelor situatii financiare anuale consolidate.
    52. - (1) O valoare prezentata ca un element separat, definit la pct. 32 lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferata in contul de profit si pierdere consolidat numai:
    a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entitatii in cauza sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiva urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea previziune se materializeaza; sau
    b) in masura in care diferenta corespunde unui castig realizat.
    (2) In vederea recunoasterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie sa se asigure ca nu au fost supraevaluate activele identificabile achizitionate si nu au fost omise sau subevaluate datoriile.
    (3) In masura in care fondul comercial negativ se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate, ce sunt identificate in planul pentru achizitie al achizitorului si pot fi masurate credibil, dar care nu reprezinta datorii identificabile la data achizitiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscuta ca venit in contul de profit si pierdere, atunci cand sunt recunoscute aceste pierderi si cheltuieli viitoare.
    (4) In masura in care fondul comercial negativ nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate si care pot fi masurate in mod credibil la data achizitiei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:
    a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit atunci cand beneficiile economice viitoare cuprinse in activele identificabile amortizabile achizitionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de viata utila ramasa a acelor active; si
    b) valoarea fondului comercial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit.
    53. - (1) Daca o entitate inclusa in consolidare conduce o alta entitate impreuna cu una sau mai multe entitati neincluse in consolidare, entitatea respectiva trebuie inclusa in situatiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuandu-se proportional cu drepturile in capitalul acesteia, detinute de entitatea inclusa in consolidare.
    O asemenea consolidare este denumita in continuare consolidare proportionala.
    Entitatea care exercita controlul comun este numita in continuare asociat.
    (2) Pct. 19 - 52 se aplica mutatis mutandis consolidarii proportionale prevazute la alin. (1) de mai sus, cu mentiunea ca operatiunile implicate de operatiunile de consolidare se efectueaza proportional cu drepturile in capitalul entitatii asupra careia se exercita controlul comun.
    54. - In cazul in care se aplica pct. 53, prevederile pct. 59 nu se aplica daca societatea comerciala consolidata proportional este o intreprindere asociata, in sensul pct. 59.
    55. - Aplicarea consolidarii proportionale presupune urmatoarele:
    - bilantul asociatului include partea lui din activele pe care le controleaza in comun si partea lui din datoriile pentru care raspunde solidar;
    - contul de profit si pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile si cheltuielile entitatii controlate in comun;
    - asociatul aduna partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entitatii controlate in comun cu elementele similare din propriile situatii financiare anuale, rand cu rand. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entitatii controlate in comun, cu stocurile sale si partea lui din imobilizarile corporale ale entitatii controlate in comun, cu imobilizarile sale.
    56. - Cand un asociat cumpara active de la o entitate controlata in comun, acesta nu va recunoaste partea lui din profiturile acelei entitati, rezultate din efectuarea tranzactiei, pana in momentul in care revinde activele unei terte parti. Un asociat trebuie sa recunoasca partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzactii in acelasi mod ca profiturile, cu exceptia cazului in care pierderile reprezinta o depreciere a activelor, situatie in care trebuie recunoscute imediat.
    57. - Un asociat al unei entitati controlate in comun intrerupe folosirea consolidarii proportionale de la data la care inceteaza sa detina acel control.
    58. - Pct. 53 - 57 referitoare la consolidarea proportionala nu se aplica daca entitatea este o intreprindere asociata in sensul pct. 59.
    59. - (1) Daca o entitate inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare a unei entitati neincluse in consolidare (intreprindere asociata), in care detine un interes de participare, in sensul pct. 60, acel interes de participare se prezinta in bilantul consolidat la elementul "Titluri puse in echivalenta".
    (2) Se presupune ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati daca detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in acea entitate. In acest caz, entitatea care exercita influenta semnificativa este numita investitor.
    (3) Pentru calcularea drepturilor care asigura influenta semnificativa se aplica prevederile pct. 8 - 10.
    60. - (1) In intelesul prezentelor reglementari, prin interese de participare se intelege dreptul in capitalul altor entitati, reprezentat sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii.
    (2) Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci cand depaseste un procentaj de 20%.
    61. - In intelesul prezentelor reglementari, o entitate la care un investitor exercita o influenta semnificativa asupra politicii sale operationale si financiare este o intreprindere asociata.
    62. - Atunci cand pct. 59 se aplica pentru prima data unui interes de participare prevazut la pct. 60, interesul de participare respectiv se prezinta in bilantul consolidat la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila a interesului de participare, calculata conform regulilor de evaluare prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta distinct in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara, respectiv la data achizitiei actiunilor sau, daca acestea au fost achizitionate in mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o intreprindere asociata.
    63. - In masura in care diferenta pozitiva mentionata la pct. 62 nu poate fi asociata niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaza conform pct. 51.
    64. - (1) Suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a intreprinderii asociate, mentionate la pct. 62, se majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar, in proportia de capital si rezerve a intreprinderii asociate, reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare.
    (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, este ajustata pentru a lua in calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achizitiei. Similar, ajustari corespunzatoare se aduc partii investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate, inregistrata dupa achizitie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de intreprinderea asociata.
    65. - (1) In scopul cuprinderii in consolidare, situatiile financiare ale intreprinderii asociate vor fi intocmite utilizand politici contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare.
    (2) Daca o intreprindere asociata utilizeaza alte politici contabile decat cele ale investitorului pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare, se vor face ajustari pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale intreprinderii asociate, cu cele ale investitorului, atunci cand situatiile financiare ale intreprinderii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii in echivalenta.
    (3) Daca activele si datoriile unei intreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru consolidare in conformitate cu pct. 47, acestea vor fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei mentionate la pct. 62, prin metodele utilizate pentru consolidare.
    66. - (1) Partea de profit sau pierdere a intreprinderilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate".
    (2) Daca partea investitorului din pierderea intreprinderii asociate este egala sau mai mare decat participatia in intreprinderea asociata, investitorul intrerupe recunoasterea cotei sale de pierderi aditionale. Participatia intr-o intreprindere asociata este valoarea contabila a investitiei in intreprinderea asociata, in conformitate cu metoda punerii in echivalenta, precum si orice interes pe termen lung care, in fond, formeaza o parte din investitia neta a investitorului in intreprinderea asociata. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificata, nici probabil a se produce in viitorul apropiat este, in fond, o extindere a investitiei entitatii in intreprinderea asociata. Astfel de elemente pot sa includa actiuni preferentiale, creante pe termen lung sau imprumuturi, insa nu includ creante tranzactionale sau orice creanta pe termen lung pentru care exista garantii reale adecvate, cum ar fi imprumuturile garantate. Pierderile recunoscute in conformitate cu metoda punerii in echivalenta ca fiind in exces fata de investitia investitorului in actiuni ordinare se aplica celorlalte componente ale interesului investitorului.
    (3) Dupa ce participatia investitorului este redusa la zero, pierderile aditionale se contabilizeaza si se recunoaste o datorie doar in masura in care investitorul si-a asumat obligatii legale sau implicite, sau a facut plati in numele intreprinderii asociate. Daca intreprinderea asociata raporteaza ulterior profituri, investitorul rezuma recunoasterea cotei sale din acele profituri doar dupa ce cota sa din profituri egaleaza cota din pierderile nerecunoscute.
    67. - Partea grupului din intreprinderea asociata reprezinta suma participatiilor la acea intreprindere asociata, apartinand societatii-mama si filialelor. In acest scop sunt ignorate participatiile celorlalte entitati in intreprinderea asociata.
    68. - Profiturile si pierderile care rezulta din tranzactiile "in amonte" si "in aval" dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) si o intreprindere asociata sunt recunoscute in situatiile financiare ale investitorului doar corespunzator participatiilor in intreprinderea asociata, apartinand unor detinatori terti investitorului. Tranzactiile "in amonte" sunt, de exemplu, vanzarile de active de la o intreprindere asociata la un investitor. Tranzactiile "in aval" sunt, de exemplu, vanzarile de active de la un investitor catre o intreprindere asociata. Partea investitorului din profitul sau pierderea intreprinderii asociate rezultand din aceste tranzactii este eliminata.
    69. - Investitia intr-o intreprindere asociata este contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta de la data la care devine intreprindere asociata.
    70. - Cele mai recente situatii financiare anuale disponibile ale intreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii in echivalenta. Daca datele de raportare ale investitorului si intreprinderii asociate sunt diferite, intreprinderea asociata intocmeste, pentru uzul investitorului, situatii financiare la aceeasi data ca situatiile financiare anuale ale investitorului, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil.
    71. - Daca situatiile financiare anuale ale unei intreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a investitorului, se vor face ajustari aferente efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale investitorului. In orice caz, diferenta dintre data de raportare a intreprinderii asociate si cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare si diferentele dintre datele de raportare vor fi aceleasi de la o perioada la alta.
    72. - (1) In cazul consolidarii unei intreprinderi asociate, eliminarile mentionate la pct. 40 lit. c) se efectueaza in masura in care informatiile sunt cunoscute sau pot fi stabilite.
    (2) Derogarile de la alin. (1) sunt permise, daca sumele respective sunt nesemnificative in intelesul pct. 24.
    73. - Daca o intreprindere asociata intocmeste situatii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste situatii consolidate.
    74. - Pct. 59 - 73 pot sa nu se aplice daca interesul de participare in capitalul intreprinderii asociate nu este semnificativ in intelesul pct. 24.

    CAP. IV
    CONTINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    4.1. POLITICI CONTABILE

    75. - Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o societate-mama la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale consolidate.
    76. - Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante similare.
    77. - Daca un membru al grupului foloseste alte politici contabile decat cele adoptate in situatiile financiare anuale consolidate, pentru tranzactii asemanatoare si evenimente in circumstante similare, in scopul intocmirii situatiilor financiare consolidate trebuie facute ajustari corespunzatoare la situatiile sale financiare.
    78. - Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial si a intereselor care nu controleaza.

    4.2. NOTE EXPLICATIVE

    4.2.1. Prevederi generale

    79. - Pe langa informatiile cerute conform altor sectiuni din prezentele reglementari, notele la situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa furnizeze informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta subsectiune.
    80. - (1) Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale consolidate, precum si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare.
    (2) Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate.
    81. - In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:
    (a) - denumirile si sediile sociale ale entitatilor incluse in consolidare;
    - proportia de capital detinuta in entitatile incluse in consolidare, altele decat societatea-mama, de catre entitatile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati;
    - conditiile care au determinat consolidarea, asa cum acestea sunt prezentate la pct. 3, cu respectarea prevederilor pct. 8 - 10. Aceasta ultima mentiune poate fi, totusi, omisa in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul pct. 3 lit. (a) si daca proportia de capital este egala cu proportia drepturilor de vot.
    (b) Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste entitatile excluse din consolidare conform prevederilor pct. 19 - 21, ca si motivul excluderii lor.
    82. - In notele explicative se prezinta:
    Denumirile si sediile sociale ale intreprinderilor asociate cu entitatea inclusa in consolidare, in sensul pct. 59, si proportia de capital a acestora, detinuta de entitatea inclusa in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    Aceleasi informatii trebuie furnizate in ceea ce priveste intreprinderile asociate mentionate la pct. 74, impreuna cu motivele pentru care s-a considerat ca acele interese de participare nu sunt semnificative in intelesul pct. 24.
    83. - In notele explicative se prezinta:
    Denumirea si sediul social ale entitatilor consolidate proportional in temeiul pct. 53 la 58, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna si proportia capitalului acestora, detinuta de entitatile incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    84. - Notele explicative prezinta:
    Denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile, altele decat cele prevazute la pct. 81 - 83 de mai sus, in care entitatile incluse in consolidare detin direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati, un procentaj de capital de cel putin 20%, mentionand proportia de capital detinuta, suma de capital si rezerve si profitul sau pierderea ultimului exercitiu financiar al entitatii in cauza, pentru care au fost aprobate situatiile financiare. Aceste informatii pot fi omise daca nu sunt semnificative, in intelesul pct. 24.
    85. - De asemenea, se prezinta numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor societatii-mama detinute de entitatea insasi, de filialele entitatii in cauza sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    86. - In notele explicative se prezinta:
    Valoarea avansurilor si creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama, de catre acea entitate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie.
    87. - Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale consolidate au fost intocmite in conformitate cu prezentele reglementari.
    88. - (1) Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) denumirea si sediul social al societatii-mama care face raportarea;
    b) data la care s-au incheiat situatiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refera;
    c) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate;
    d) unitatea de masura in care sunt exprimate cifrele incluse in raportare.
    (2) Notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate prezinta natura si scopul comercial ale oricaror angajamente care nu sunt incluse in bilantul consolidat, precum si impactul financiar al acelor angajamente, atunci cand riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si in masura in care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.
    (3) Tranzactiile cu entitatile legate, cu exceptia celor in interiorul grupului, incheiate de societatea-mama sau de alte entitati incluse in consolidare, inclusiv sumele acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea legata si alte informatii referitoare la tranzactie, necesare pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot, daca aceste tranzactii sunt semnificative si nu au fost incheiate in conditii normale de piata. Informatii referitoare la tranzactiile individuale se pot combina plecand de la natura lor, cu exceptia situatiei in care informatia separata este necesara pentru o intelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea legata, asupra pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.

    4.2.2. Informatii in completarea bilantului consolidat

    89. - Notele explicative trebuie sa prezinte pentru fiecare clasa de imobilizari corporale:
    a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute;
    b) metodele de amortizare folosite.
    90. - Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare a fost efectuata conform subsectiunii 8.2.5.2. "Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare" a Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta:
    a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in concordanta cu prevederile acelei subsectiuni;
    b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare inregistrate direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa potrivit aceleiasi subsectiuni;
    c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
    d) un tabel care sa prezinte miscarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.
    91. - Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost efectuata potrivit subsectiunii 8.2.5.2. din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, se prezinta urmatoarele:
    a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    - valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevazute la acea subsectiune din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene;
    - informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    b) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si pentru care nu s-a utilizat optiunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit subsectiunii 8.2.1 "Reguli de evaluare de baza" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene:
    - valoarea contabila si valoarea justa a activelor individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    - motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura elementelor care furnizeaza dovada ca valoarea contabila va fi recuperata.
    92. - Se prezinta valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si care sunt scadente dupa mai mult de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si acoperite cu garantii reale oferite de entitatile incluse in consolidare, mentionand natura si forma garantiilor.
    93. - Se prezinta valoarea totala a oricaror angajamente financiare neincluse in bilantul consolidat, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate neincluse in consolidare trebuie prezentate separat.
    94. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii, se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    4.2.3. Informatii in completarea contului de profit si pierdere consolidat

    95. - Se prezinta defalcarea cifrei de afaceri consolidate, pe categorii de activitati si pe piete geografice, asa cum acestea sunt definite in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, in masura in care aceste categorii si piete difera substantial una fata de alta, tinand seama de modul de organizare a vanzarii produselor si furnizarii serviciilor rezultate din activitatile curente ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    96. - Separat, se prezinta totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultanta fiscala si totalul onorariilor percepute pentru alte servicii decat cele de audit statutar.
    97. - (1) Se prezinta numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar, de entitatile incluse in consolidare, defalcat pe categorii si, daca nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar.
    (2) Se prezinta separat numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar de entitatile prevazute la pct. 53 si 54.
    98. - (1) In notele explicative se prezinta:
    Valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama pentru functiile detinute de acestia in societatea-mama si in filialele sale, precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate in aceleasi conditii privind pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicand totalul pe fiecare categorie.
    (2) Separat de informatiile de la alin. (1), se prezinta indemnizatiile acordate pentru functiile exercitate in entitatile controlate in comun si intreprinderile asociate.
    99. - Se prezinta masura in care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exercitiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enuntate in sectiunile 7 si 8 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si la pct. 50 din prezentele reglementari, a fost efectuata in exercitiul financiar in cauza sau intr-un exercitiu financiar precedent, in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul, ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativa, trebuie prezentate detalii.
    100. - Se prezinta diferenta dintre cheltuiala cu impozitul inregistrata in contul de profit si pierdere consolidat al exercitiului financiar si ale celor aferente exercitiilor financiare precedente, si suma impozitului de platit pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru scopul impozitarii viitoare.

    CAP. V
    RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

    101. - Consiliul de administratie al societatii-mama elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel putin o revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care acestea se confrunta.
    102. - Revizuirea este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvata cu dimensiunea si complexitatea afacerilor. In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia financiara, analiza cuprinde atat indicatori financiari, cat si, daca este cazul, indicatori nefinanciari - cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii privind probleme de mediu inconjurator si angajati.
    103. - In furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale consolidate.
    104. - (1) Referitor la entitatile cuprinse in consolidare, raportul furnizeaza, de asemenea, o indicatie despre:
    a) orice evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibila a entitatilor respective, considerate ca un tot unitar;
    c) activitatile entitatilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    d) utilizarea de catre entitatile incluse in consolidare a instrumentelor financiare si, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii, si anume:
    - obiectivele si politicile entitatilor in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, si
    - expunerea la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar, asa cum acestea sunt prezentate in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
    (2) Raportul consolidat al administratorilor prezinta o descriere a principalelor trasaturi ale controlului intern al grupului si a sistemelor de gestionare a riscurilor, in legatura cu procesul intocmirii de situatii financiare anuale consolidate, atunci cand o entitate are valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita in legislatia in vigoare privind piata de capital. In cazul in care raportul consolidat al administratorilor si raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informatii trebuie incluse in sectiunea raportului care cuprinde declaratia asupra guvernantei corporative.
    (3) Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere ale entitatilor care intocmesc situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor au obligatia colectiva de a asigura ca situatiile respective si raportul consolidat al administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
    105. - In cazul entitatilor ale caror valori mobiliare - in totalitate sau o parte din aceste valori mobiliare - sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care fac obiectul unei oferte publice de achizitie, astfel cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare privind piata de capital, raportul consolidat al administratorilor trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate despre:
    a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu indicarea claselor de actiuni si, daca este cazul, pentru fiecare clasa de actiuni, drepturile si obligatiile atasate clasei respective si procentul din capitalul social total pe care il reprezinta;
    b) orice restrictii legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitarile privind detinerea de valori mobiliare sau necesitatea de a obtine aprobarea entitatii sau a altor detinatori de valori mobiliare;
    c) detinerile semnificative directe si indirecte de actiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale si detineri incrucisate de actiuni, asa cum acestea sunt definite in reglementarile in vigoare privind piata de capital);
    d) detinatorii oricaror valori mobiliare cu drepturi speciale de control si o descriere a acestor drepturi;
    e) sistemul de control al oricarei scheme de acordare de actiuni salariatilor, daca drepturile de control nu se exercita direct de catre salariati;
    f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale detinatorilor unui procent stabilit sau numar de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperand cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de detinerea de valori mobiliare;
    g) orice acorduri dintre actionari care sunt cunoscute de catre entitate si care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare si/sau la drepturile de vot;
    h) regulile care prevad numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie si modificarea actelor constitutive ale entitatii;
    i) puterile membrilor consiliului de administratie si, in special, cele referitoare la emiterea sau rascumpararea de actiuni;
    j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte si care intra in vigoare, se modifica sau inceteaza in functie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de achizitie, si efectele rezultate din aceasta, cu exceptia cazului in care prezentarea acestor informatii ar prejudicia grav entitatea; aceasta exceptie nu se aplica in cazul in care entitatea este obligata in mod special sa prezinte asemenea informatii conform altor cerinte legale;
    k) orice acorduri dintre entitate si membrii consiliului sau de administratie sau salariati, prin care se ofera compensari daca acestia demisioneaza sau sunt concediati fara un motiv rezonabil sau daca relatia de angajare inceteaza din cauza unei oferte publice de achizitie.

    CAP. VI
    AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    106. - Situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile legii.
    107. - Persoana sau persoanele responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) isi exprima, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    108. - Raportul auditorilor statutari cuprinde:
    a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit careia situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, daca situatiile financiare anuale consolidate respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    d) o referire la orice aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    109. - Raportul se semneaza de catre auditori statutari, persoane fizice, in numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupa caz, si se dateaza.
    110. - In cazul in care situatiile financiare anuale ale societatii-mama se ataseaza la situatiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezentele reglementari poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situatiilor financiare anuale ale societatii-mama, prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

    CAP. VII
    APROBAREA, SEMNAREA SI PUBLICAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

    111. - Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc si se publica, potrivit legii, in moneda nationala.
    112. - Situatiile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand:
    - numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar;
    - calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administratorul societatii-mama, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania);
    - numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
    113. - Situatiile financiare anuale consolidate, insotite de raportul consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si de raportul persoanei responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor societatii-mama.
    114. - (1) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, impreuna cu raportul consolidat al administratorilor si raportul persoanei responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica de entitatea care a intocmit situatiile financiare anuale consolidate, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unei copii a intregului raport consolidat al administratorilor sau a oricarei parti a raportului. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ.
    Aceste prevederi nu se aplica entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    115. - (1) Ori de cate ori situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii statutari si-au intocmit raportul lor. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit.
    (2) Daca situatiile financiare anuale consolidate nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale consolidate. In cazul in care situatiile financiare anuale consolidate nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie prezentat. In acest caz raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara, sau daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.

    CAP. VIII
    FORMATUL BILANTULUI CONSOLIDAT SI AL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

    SECTIUNEA 1
    BILANTUL CONSOLIDAT

    116. - Formatul bilantului consolidat este urmatorul:

    A. ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZARI NECORPORALE
     1. Cheltuieli de constituire
     2. Cheltuieli de dezvoltare
     3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros, si alte imobilizari necorporale
     4. Fond comercial pozitiv
     5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

    II. IMOBILIZARI CORPORALE
     1. Terenuri si constructii
     2. Instalatii tehnice si masini
     3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
     4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

    III. IMOBILIZARI FINANCIARE
     1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
     2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
     3. Interese de participare detinute la entitati neincluse in consolidare
     4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
     5. Investitii detinute ca imobilizari
     6. Alte imprumuturi

    IV. TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA

    B. ACTIVE CIRCULANTE

    I. Stocuri
     1. Materii prime si materiale consumabile
     2. Productia in curs de executie
     3. Produse finite si marfuri
     4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

    II. Creante (Sumele care urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
     1. Creante comerciale
     2. Sume de incasat de la entitatile afiliate neincluse in consolidare
     3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
     4. Alte creante
     5. Capital subscris si nevarsat

    III. Investitii pe termen scurt
     1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
     2. Alte investitii pe termen scurt

    IV. Casa si conturi la banci

    C. CHELTUIELI IN AVANS

    D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

    F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

    G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul comenzilor
    4. Datorii comerciale - furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    H. PROVIZIOANE
    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri in avans
    1. Subventii pentru investitii
    2. Venituri inregistrate in avans
    3. Fond comercial negativ

    J. Capital si rezerve

    I. Capital subscris
     1. Capital subscris varsat
     2. Capital subscris nevarsat

    II. Prime de capital

    III. Rezerve din reevaluare

    IV. Rezerve
     1. Rezerve legale
     2. Rezerve statutare sau contractuale
     3. Rezerve de valoare justa
     4. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
     5. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina
     6. Alte rezerve
    Actiuni proprii
    Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
    Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

    V. REZERVE DIN CONVERSIE

    VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

    VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(a) societatii-mama
    Repartizarea profitului

    VIII. INTERESE CARE NU CONTROLEAZA
     1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza
     2. Alte capitaluri proprii

    SECTIUNEA 2
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

    117. - Formatul contului de profit si pierdere consolidat este urmatorul:
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
    3. Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe
    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) Salarii si indemnizatii
    b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
    b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    Profitul sau pierderea din exploatare
    9. Venituri din interese de participare
    10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
    11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare
    12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante
    13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate
    21. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intreprinderilor asociate
    22. Profitul sau pierderea exercitiului financiar - total, atribuibil(a):
    - societatii-mama
    - intereselor care nu controleaza

               ---
BestAudit Consulting
inapoi la informatii utile